کالاهای ویژه

دستگاه اسپکتروفتومتر DR3900 کمپانی HACH ناحیه مرئی
دستگاه اسپکتروفتومتر DR3900 کمپانی HACH ناحیه مرئی
استعلامی
دستگاه اسپکتروفتومتر DR3900 کمپانی HACH ناحیه مرئی
دستگاه DR6000 اسپکتروفتومتر UV/Vis کمپانی هک HACH
دستگاه DR6000 اسپکتروفتومتر UV/Vis کمپانی هک HACH
استعلامی
دستگاه DR6000 اسپکتروفتومتر UV/Vis کمپانی هک HACH
دستگاه DR900 فوتومتر پرتابل کمپانی HACH
دستگاه DR900 فوتومتر پرتابل کمپانی HACH
نمایش قیمت مجاز برای نمایندگان - استعلام گردد.
دستگاه DR900 فوتومتر پرتابل کمپانی HACH
دتکتور تیوب گاز TOTAL MERCAPTANS LOW RANGE رنج: 0.1-8 ppm گستک Gastec
دتکتور تیوب گاز TOTAL MERCAPTANS LOW RANGE رنج:  0.1-8 ppm گستک Gastec
استعلامی
دتکتور تیوب گاز TOTAL MERCAPTANS LOW RANGE رنج: 0.1-8 ppm گستک Gastec
ویال COD رنج 0-1500 mg/l کمپانی HACH
ویال COD رنج 0-1500 mg/l کمپانی HACH
استعلام شود
ویال COD رنج 0-1500 mg/l کمپانی HACH
ویال COD Vials رنج 0-15000 میلی گرم بر لیتر کمپانی هک
ویال  COD Vials رنج 0-15000 میلی گرم بر لیتر کمپانی هک
استعلام شود
ویال COD Vials رنج 0-15000 میلی گرم بر لیتر کمپانی هک
ویال COD رنج 0-150 mg/l کمپانی HACH
ویال COD رنج 0-150 mg/l کمپانی HACH
استعلام شود
ویال COD رنج 0-150 mg/l کمپانی HACH
CRM فلش پوینت پنسکی مارتیز Pensky Martens Flash Point رنج اندازه گیری: 243 °C بطری 250 ml
 CRM فلش پوینت پنسکی مارتیز   Pensky Martens Flash Point رنج اندازه گیری:  243 °C بطری 250 ml
استعلام شود
CRM فلش پوینت پنسکی مارتیز Pensky Martens Flash Point رنج اندازه گیری: 243 °C بطری 250 ml